Thỏa thuận về miễn thị thực giữa Việt Nam và I-ran

THỎA THUẬN

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA HỒI GIÁO I-RAN VỀ MIỄN THỊ THỰC

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran;

Mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đã đạt được Thỏa thuận về miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao như sau:

Điều 1.

Công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh nước kia miễn thị thực qua các cửa khẩu quốc tế quy định.

Điều 2.

Những người nói ở Điều 1, sau khi nhập cảnh được phép lưu trú ở nước kia tối đa là một tháng. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của bên ký kết mà người đó là công dân, cơ quan có thẩm quyền của bên ký kết kia có thể gia hạn lưu trú cho công dân đó.

Điều 3.

Mỗi bên có quyền ngăn cản nhập cảnh của công dân bên kia khi những người đó bị coi là không được hoan nghênh hoặc rút ngắn thời hạn lưu trú hoặc chấm dứt việc lưu trú của họ.

Điều 4.

Công dân hai nước và thành viên gia đình của họ mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị khi được cử đi công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ nước kia được miễn thị thực khi nhập cảnh. Những người này phải được thông báo chính thức cho bên kia một tháng trước khi họ đến nước đó. Sau khi nhập cảnh họ phải đến Bộ Ngoại giao nước sở tại để nhận thẻ cư trú.

Điều 5.

Nội dung của Thỏa thuận này phải được thực hiện phù hợp với pháp luật hiện hành của mỗi bên ký kết cũng như luật pháp và tập quán quốc tế.

Điều 6.

Thỏa thuận này có giá trị không thời hạn và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi ký kết.

Điều 7.

Mỗi bên ký kết có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ Thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp đó Thỏa thuận sẽ mất hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày Bên ký kết kia nhận được thông báo bằng văn bản qua đường ngoại giao.

Thỏa thuận này được ký tại Te-he-ran ngày 2 tháng 5 năm 1994 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Péc-xích và tiếng Anh. Văn bản tiếng Việt và tiếng Péc-xích có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau thì văn bản tiếng Anh sẽ được dùng để đối chiếu.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA HỒI GIÁO
I-RAN

Xem Gia hạn visa, dịch vụ visa, dich tieng Nga sang tieng viet

Scroll to Top