tao-thuan-loi-cho-kieu-bao-nen-bo-dang-ky-giu-quoc-tich-18062014-02

Tạo thuận lợi cho kiều bào: Nên bỏ đăng ký giữ Quốc tịch (18/06/2014)

Tạo thuận lợi cho kiều bào: Nên bỏ đăng ký giữ Quốc tịch (18/06/2014)

Bình luận