quyet-dinh-so-582012qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-su-dung-va-quan-ly-ho-chieu-ngoai-giao-ho-chieu-cong-vu

Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Bình luận