nghi-dinh-so-652012nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1362007nd-cp-ngay-17-thang-8-nam-2007-ve-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam

nghi-dinh-so-652012nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1362007nd-cp-ngay-17-thang-8-nam-2007-ve-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam

Nghị định số 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Bình luận