PNVT

Khi nào phải gia hạn hộ chiếu phổ thông

Gần đầy có nhiều bạn hỏi khi nào thì Khi nào phải gia hạn hộ chiếu phổ thông? Trả lời: Theo luật quy định, Hộ chiếu phổ thông còn hạn 6 tháng hoặc trước 30 ngày hộ chiếu hết hạn công dân có hộ chiếu thực hiện thủ …

Thời gian cấp hộ chiếu là bao lâu

Theo quy định về luật quốc tịch Việt Nam 2008, thì thời gian giải quyết cấp hộ chiếu là 8 ngày làm việc không kể ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ. Thời gian cấp hộ chiếu là bao nhiêu lâu? Thời gian giải quyết hồ sơ …

Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Tải file word tại đây   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ Số: 58/2012/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________________________ Hà Nội, ngày  24  tháng  12  năm 2012   QUYẾT ĐỊNH Về việc sử dụng và quản …

Không sử dụng hộ chiếu công vụ đi việc riêng

Người được cấp hộ chiếu không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đi nước ngoài với mục đích cá nhân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công …